บัญชี

This gift certificate will be emailed to the recipient after your order has been paid for.

ฉันเข้าใจ Gift นี้ไม่สามารถขอคืนเปนเงินหรือเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้.